Inhoudsweergave

Zonder kinderen op een basisschool op te willen zadelen met allerlei grote wereldproblemen lijkt het ons, tegen de achtergrond van een wereld die steeds meer als een 'global village' kan worden gezien, wezenlijk om in de bovenbouw een eerste aanzet te geven tot een stukje bewustwording ten aanzien van relatief 'zware' maatschappelijke thematieken. Kinderen worden op jonge leeftijd door televisie maar ook door muziek geconfronteerd met deze onderwerpen.
Een popgroep als 'de Kast', ook populair in de bovenbouw van de basisschool, heeft verschillende songs in haar repertoire die gaan over bv. het thema: 'schenden van mensenrechten', dat we in dit Kerstproject centraal willen stellen.

In les 1 willen we met behulp van twee liedjes van de Kast ('prikkeldraad' en 'iedereen'), die als inhoud het schenden van mensenrechten hebben, de vraag oproepen wat het betekent om, zonder dat je er iets aan kunt doen, van je vrijheid beroofd te zijn.

In het verlengde hiervan zal in les 2 worden gezocht naar de betekenis van het Kerstfeest en andere lichtfeesten voor mensen die in deze omstandigheden verkeren. Welk opdrachtkarakter dragen deze feesten uit en welke positie zouden wij daarbij kunnen, willen (en moeten) innemen. De vluchtingenproblematiek van de laatste maanden maakt dit thema wel erg actueel.
Wat van mensen gevraagd wordt tijdens deze lichtfeesten ligt vervat in verhalen over personen of (een) god, aan wie deze feesten ontleend zijn. Voor het Kerstfeest zijn het de geboorteverhalen over Jezus van Matteüs en Lucas.

Voordat we de laatste les willen gaan zoeken naar een mogelijke uitdaging vanuit deze verhalen voor mensen die te maken hebben met het schenden van mensenrechten, zullen we in les 3 stilstaan bij het gegeven 'hoe met geboorteverhalen om te gaan'. Aan de hand van het bedenken van een geboorteverhaal van J.C. (Johan Cruijff / Jezus Christus) willen we verhelderen dat het bij geboorteverhalen niet gaat om historische geschiedschrijving maar om (geloofs)getuigenissen aan de hand van een beeldverhaal (dus niet vragen naar feiten maar naar de boodschap, de bedoeling van het verhaal).

In les 4 zal tenslotte worden gezocht naar de oproep die uitgaat van één van de beelden uit het christelijk geboorteverhaal: herders, dit tegen de achtergrond van de in de 1e les opgeroepen levensvragen. Er zal gezocht worden naar concrete handelingsperspectieven. Van onze kant wordt o.a. het schrijven van brieven voor Amnesty aangeboden. Vanzelfsprekend kunnen suggesties van kinderen, tot uiting komend tijdens de vierde les, opgepakt worden in plaats van voornoemd voorstel.